Her kan du læse om, hvordan vi i Børnehaven Regnbuen arbejder med den nye styrkede læreplan.

 • Alsidig personlig udvikling

  Vi har et miljø, hvor børnene får lov at se og interagere med hinanden på tværs af aldersgrupper, og hvor børnene bliver støttet i at se sig selv og hinanden som rollemodeller i dagligdagen. Børnene inddrages med udgangspunkt i alder og udviklingstrin, og kommer i kontakt med nærområdet, i form af indkøbsture, cykelture og udflugter generelt. Børnehaven Regnbuen er i tæt interaktion med de lokale idrætsforeninger, kirke, købmand, etc.

 • Social udvikling

  Vi arbejder med konflikthåndtering, både i rammesatte situationer, såvel som i fri leg. Vores legeplads er indrettet således, at børnene har et stort areal hvor de kan 'trække sig væk', og afprøve sociale værktøjer. Børnene opfordres endvidere til at få skabt nye relationer og venskaber, med henblik på at give dem et mangfoldigt billede af hvad et venskab er. Vi taler med børnene om hvad en god ven er, hvilket er med til at skabe empati hos barnet og indgå i sociale fællesskaber.

 • Kommunikation og sprog

  Vi arbejder med børnenes sprogudvikling i det daglige, ved at spørge ind til børnenes meninger i forskellige kontekster, samt ved at have en nysgerrig og legende tilgang til sproget i form af sange, rim og remser. Desuden understøttes børnene i at få sat ord på egne tanker, meninger og følelser i forbindelse med konstruktive konflikter og forhandlingssituationer.

 • Krop, sanser og bevægelse

  I sammenhæng med at børnene dagligt inddrages i praktiske gøremål og støttes af personalet i, så vidt det er muligt, selv at løse fysiske opgaver/udfordringer ifm. Garderobe-, spise- eller legesituationer, udvikler børnene såleddes også nye motoriske færdigheder, samt mod og glæde ved at bruge kroppen. De fysiske rammer i Børnehaven Regnbuen giver ligeledes anledning til motorikleg og udvikling af bevægelsesglæde, i form af vores store legeplads, samt gymnastiksal, hvor børnene løber, kravler og springer i rammesatte, såvel som ikke rammesatte aktiviteter.

 • Natur, udeliv og science

  Vi arbejder i hverdagen på at udvikle ogsikre nogle rammer hvorunder børnenes naturlige nysgerrighed kan imødekommes i både den frie leg og i rammesatte situationer. Børnehaven er beliggende i Bovrup, hvis omgivelser er præget af natur og landbrug, hvilket vi benytter os af og lader børnene opleve. Vores store legeplads er endvidere ideelle rammer for at gå på opdagelse og finde hvirvelløse dyr/insekter, i al slags vejr, og tale om disse dyr med børnene. Endvidere støttes børnene i deres begejstring for at eksperimentere med de ting som kan findes på legepladsen: mudder, ukrudt, træ, sten, etc., hvilket er med til at give dem sanseoplevelser.

 • Kultur, æstetik og fællesskab

  Vi lægger vægt på at det enkelte barn får lov til at udtrykke egne ideer og tanker i fællesskabet. Med udgangspunkt i en god dialog med forældre, samt en åben og anerkendende tilgang til barnet og dets habitus, taler vi dagligt m. Børnene om vores forskelligheder - og om vores ligheder. Kultur er jo ligeledes noget som vi sammen skaber, bl.a. I form af kreative projekter, sange og lege ifm. De temaer vi løbende arbejder med. I børnehaven Regnbuen fastholder vi desuden årlige traditioner, såsom æbleuge i høsten, halloween og jul, hvilket er noget som børnene i løbet af deres gang 3 år i børnehaven lærer at kunne genkende og støtte de mindre børn i at være deltagende omkring.